CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

Każdy nowowybudowany, wynajmowany lub sprzedawany budynek, lokal mieszkalny lub fragment budynku stanowiący samodzielną całość techniczno - użytkową zobowiązany jest już od początku 2009 roku do posiadania certyfikatu energetycznego . W przypadku nowo projektowanych obiektów w skład kompletnego projektu budowlanego musi wchodzi między innymi charakterystyka energetyczna budynku. Nasza firma wykonuje zarówno certyfikaty energetyczne jak i charakterystyki energetyczne budynku. Na naszej stronie dowiesz się wszystkiego na temat certyfikatów i charakterystyk oraz skorzystasz z pomocy przeszkolonych w tej kategorii projektantów.


Każdy certyfikat traktowany przez nas jest indywidualnie i dostosowany jest do potrzeb klientów.Jesteśmy firmą z doświadczeniem zajmujemy się zarówno domkami jednorodzinnymi jak i budynkami o dużej kubaturze (hale wysokiego składowania, magazyny itp.). Charakterystyki i certyfikaty energetyczne wykonujemy na podstawie obowiązujących norm i rozporządzeń które zawarte są w pełni w stosowanych przez nas programach.

Do czego jest nam potrzebny certyfikat energetyczny?

Certyfikaty energetyczne dają nam duże możliwości w przyszłej eksploatacji budynku. Jesteśmy wstanie przewidzieć zużycie energii i na tej podstawie wyliczyć koszty utrzymania naszego obiektu. Dla nabywców jak i najemców powinna być zapewniona pełna dostępność do danych które charakteryzują nasz budynek od strony energochłonności. Dzięki certyfikatom właściciele mają wiarygodne podstawy do określania zużycia energii w budynku lub lokalu co umożliwia uczciwe zawarcie umowy.

Certyfikaty energetyczne mobilizują nas do stosowania energooszczędnych typów ogrzewania jak i wykonywania budynków w systemach małej energochłonności.

Dla inwestorów

Od 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2.rok)
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Kiedy zainteresować się świadectwem?

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy "w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku", przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Tekst został opublikowany dnia 29.12.2008 na stronach Ministerstwa Infrastruktury


Regulacje prawne

Przydatne regulacje prawne Ustawa wprowadzająca: ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane (Dz. U. Nr191, poz. 1373)

Tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energ. budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz. 1239)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Cennik - Zapraszamy do bezpłatnej wyceny.

Wystarczy przesłać podkład w formacie .dwg lub .pdf na nasz adres mailowy lub podać powierzchnię użytkową obiektu.

Orientacyjne ceny certyfikatów energetycznych (netto) :

Mieszkanie - od 300 zł
Dom jednorodzinny - od 450 zł
Budynek wielorodzinny - od 900 zł
Budynek użyteczności publicznej - od 1900zł


 
 

Zakres usług


Certyfiakt energetyczny
Budowa Projekt Koncepcja